انواع رادیوگرافی های کانونشنال (معمولی) خارج دهانی در مرکز رادیولوژی الهیه بصورت دیجیتال و با تکنیک  (Direct Radiography (DRبه شرح زیر ارائه می شوند:

  • (Panoramic (OPG
  • (Lateral cephalometry ( Standard & NHP
  • PA Cephalometry
  • Waters
  • Lateral Pharyngeal
  • Lateral Nose
  • (TMJ (open & closed mouth
  • Hand wrist

 

Presentation2